0 629 793 850
 
1. การบาดเจ็บทางร่างกาย
เราจะช่วยเหลือให้คุณได้รับการชดเชย ในกรณีการได้รับบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจาก
- อุบัติเหตุจราจร 
- อุบัติเหตุในระหว่างทำงาน 
- เวชปฏิบัติที่ผิดพลาด
 
2.  อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดคนตาย 
เราจะช่วยเหลือให้คุณได้รับการชดเชย ในกรณีการสูญเสียสมาชิกครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนื่องจาก
- อุบัติเหตุจราจร 
- อุบัติเหตุในระหว่างทำงาน 
- เวชปฏิบัติที่ผิดพลาด
 
3.  ความเสียหายต่อรถยนต์
หากคุณได้ประสบอุบติเหตุซึ่งทำให้รถยนต์ของคุณได้รับความเสียหาย มีความเป็นไปได้ร้อยละ 99 ว่าผู้รับประกันภัยได้ประเมินมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนที่ควรชดเชยให้ในอัตราที่ต่ำกว่าความเป็นจริง 
เราจะประสานงานให้คุณได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมในส่วยที่คุณได้รับแล้ว 
เราจะช่วยเหลือคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ 
เราจะทำการตรวจสอบว่าคุณสมควรได้รับค่าชดเชยเพิ่มเติมหรือไม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 
4. เวชปฏิบัติที่ผิดพลาด 
ถ้าหากว่า เนื่องจากเวชปฏิบัติที่ผิดพลาด ก็คือการประพฤติผิดต่อหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  หรือการประมาทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้การรักษา (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือบุคคลอื่นที่ประกอบอาชีพทางการแพทย์) คุณได้รับความเสียหายต่อสุขภาพ หรือสมาชิกครอบครัวหรือญาติพี่น้องของคุณได้เสียชีวิต ทางเราจะจัดการเรื่องการเบิกค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คุณสมควรจะได้รับเป็นการชดเชยจากความเสียหายนั้น ๆ 
 
เวชปฏิบัติผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดประกอบด้วย 
 
การไม่วินิจฉัยโรคหรือการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาด (ตัวอย่างเช่น การตรวจมะเร็งหรือกระดูกหักไม่พบ)
การตัดออกหรือการผ่าตัดผิดอวัยยวะ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำคลอด
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (ตัวอย่างเช่น ตับอักเสบหรือสแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส)
การลืมสิ่งแปลกปลอมในร่างกายผู้ป่วย (ตัวอย่างเช่น ผ้าประคบ ผ้าก๊อซ ผ้าต่าง ๆ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์)
การดูแลรักษาทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอย่างหนัก (ตัวอย่างเช่น แผลกดทับ)